Dom Pomocy Społecznej w Lęborku

O nasKontakt
Podstawy prawne
Procedura przyjęcia i planu adaptacji nowych mieszkańców do warunków w DPS Nr 1

                                                                                              Załącznik
                                                                                              do zarządzenia nr 39
                                                                                              Dyrektora DPS Nr 1 w Lęborku

                                                                                              z dnia 01.08.2011 r.

 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA I PLANU ADAPTACJI NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO WARUNKÓW

w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

 

§1

 

Decyzje personalne o umieszczeniu nowej osoby w DPS Nr 1 w Lęborku podejmuje PCPR  w Lęborku, w porozumieniu z dyrektorem Domu.

 

§2

 

Pracownik socjalny DPS Nr 1w Lęborku zapoznaje się z dokumentacją przekazaną przez PCPR dotyczącą danej osoby, po czym udaje się na wywiad środowiskowy przed przyjęciem mieszkańca do Domu.

§3

 

Na podstawie zebranych danych kierownik działu MOR we współpracy z psychologiem    i pracownikami socjalnymi ustala miejsce, w którym nowy mieszkaniec zamieszka.

 

§4

 

Pracownik socjalny informuje osobę zainteresowaną lub jej opiekuna prawnego o terminie przyjęcia, ustala dokumenty i rzeczy, które osoba powinna ze sobą zabrać, tj. dowód osobisty, decyzję ZUS/KRUS lub decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,  wszelkie dokumenty dotyczące zaciągniętych kredytów, zadłużeń z tego tytułu, jeśli takie istnieją, poświadczenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, odpis skrócony aktu urodzenia, zdjęcia do wyrobienia nowego dowodu osobistego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nr NIP, dokumentację medyczną.

 

 

§5

 

Pracownik socjalny informuje  zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego o możliwości zabrania ze sobą rzeczy osobistych, przedmiotów wartościowych, elementów wyposażenia pokoju, sprzętu RTV itp.

 

§6

 

Podczas przyjęcia nowego mieszkańca:

-       pracownik socjalny odbiera wszystkie niezbędne dokumenty, reguluje kwestie dotyczące opłaty za pobyt, wypłat z depozytu pieniężnego, zapoznaje z regulaminem Domu, odbiera   upoważnienia obowiązujące w Domu, oraz  dyspozycje od opiekuna prawnego dotyczące jego podopiecznego.

-     pracownik socjalny informuje pisemnie wszystkie zainteresowane urzędy i instytucje o fakcie przyjęcia nowego mieszkańca i rozpoczyna właściwe procedury związane z jego  przybyciem.

-  pielęgniarka pełniąca dyżur odbiera dokumentację medyczną, przeprowadza krótki wywiad chorobowy, dokonuje ogólnej oceny stanu zdrowia i higieny. Poza tym, w jak najkrótszym czasie,  umawia mieszkańca na badanie lekarskie.

 

§7

 

Nad całością przebiegu procesu adaptacji czuwa cały zespół terapeutyczno – opiekuńczy, szczególnie pracownik pierwszego kontaktu, wybrany przez mieszkańca lub ze względu na stan zdrowia wyznaczony na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opekuńczego przez dyrektora Domu.

 

§8

 

Od pierwszego dnia pobytu, nowy mieszkaniec zostaje objęty adaptacyjnym okresem przejściowym, w którym poznaje:

 

 

- Dom i jego otoczenie,

- współmieszkańców i pracowników,

- ofertę usług świadczonych przez Dom (możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, we Mszy Św. oraz korzystania z oferty punktu bibliotecznego i in.)

- regulaminy i przepisy obowiązujące w Domu, skład  i kompetencje Rady Mieszkańców.

- pracownika pierwszego kontaktu.

 

§9

 

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy wraz z psychologiem ustala indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Po upływie okresu przejściowego Zespół dokonuje oceny dotychczasowego procesu adaptacji, podejmuje decyzję o ewentualnej korekcie indywidualnego planu wsparcia, w celu lepszego przystosowania się mieszkańca do nowych warunków życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót