Dom Pomocy Społecznej w Lęborku

O nasKontakt
Podstawy prawne
Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Załącznik 

                                                                                                                                             do zarządzenia nr 11

                                                                                                                                             Dyrektora DPS Nr 1 w Lęborku

                                                                                                                                             z dnia 01.03.2011 r.

 

 

Regulamin
w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi
w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

Regulamin opracowano w oparciu o:

- przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  z póź.zm.)

- przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z póź.zm.)

- przepisy Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz.1537),

- przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów Pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 217, poz. 1837 ).

I.Postanowienia ogólne.

§ 1

1.Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu. 2.Regulamin określa procedurę postępowania z depozytami złożonymi do przechowania w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, zwanym dalej Domem.

§ 2

1.Do depozytu  mogą być oddawane  środki pieniężne i przedmioty wartościowe.

2.Do środków pieniężnych i depozytów wartościowych zalicza się:
a) polskie pieniądze obiegowe,
b) walutę zagraniczną, monety z metali szlachetnych,
c) metale szlachetne, szlachetne kamienie oraz biżuterię z nich wykonaną,
d) książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe, różnego rodzaju dokumenty między innymi potwierdzające prawo własności,
e) przedmioty uznane przez mieszkańca za wartościowe.

§ 3

1.Za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie oddane do depozytu na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu Dom nie odpowiada
2.Osoby, które nie zdecydują się na złożenie środków pieniężnych
i wartościowych przedmiotów do depozytu są informowane o braku ponoszenia odpowiedzialności materialnej za te środki i przedmioty przez Dom
3.Przyjęcie informacji o której mowa w ust. 2, osoby potwierdzają w formie pisemnej składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4.Mieszkaniec może zrezygnować z przechowywania środków pieniężnych oraz przedmiotów w depozycie bez podawania przyczyn ( załącznik nr 2).

II.1. Procedury postępowania z przedmiotami wartościowymi.

§ 4

1.Przyjęcie każdego przedmiotu wartościowego do depozytu wpisuje się do Księgi depozytów.

2.Mieszkańcowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu na czas pozostawania w Domu wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu lub taką kartę składa się 
w dokumentacji  dotyczącej mieszkańca. Jedną kopię karty depozytowej  składa się wewnątrz opakowania depozytu

3.Księga depozytów  składa się z kopii kart depozytowych.

4. Karta depozytowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 zawiera w szczególności:

1) kolejny numer karty;

2) oznaczenie Domu;

3) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania mieszkańca :

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) numer PESEL, jeżeli taki posiada;

4) spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę;

5) datę wypełnienia karty;

6) podpis osoby przyjmującej depozyt.

 

5.Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 lub 2, kwituje przyjęcie przedmiotów do depozytu własnoręcznym podpisem.

§ 5

1.Księgę depozytów prowadzi i przechowuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Domu.

2.W przypadku przyjęcia depozytu poza godzinami pracy, w razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, osoba wskazana przez Dyrektora Domu  lub osoba przez niego upoważniona sporządza opatrzony własnoręcznym podpisem spis przedmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 oraz przyjmuje depozyt, po czym umieszcza go w zamkniętej na klucz szufladzie lub szafie oraz wydaje pokwitowanie. Do pokwitowania stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 4 pkt 2-6.

3.Depozyt przyjęty w sposób określony w ust. 2 jest przekazywany osobie,
o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej stawieniu się w Domu, w celu dokonania zapisu depozytu w księdze depozytów.

4. Szczególnie cenne przedmioty np.: biżuteria, dzieła sztuki, papiery wartościowe za zgodą mieszkańca, po uprzedniej ich wycenie przez eksperta na koszt mieszkańca mogą być przekazane za pośrednictwem Domu do banku, który świadczy usługi w tym  zakresie.

§ 6

1.W przypadku gdy mieszkaniec jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osoba wskazana przez Dyrektora Domu niezwłocznie sporządza spis przedmiotów oraz oddaje je do depozytu.

2.Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się mieszkańca  o złożeniu przedmiotów do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie mieszkaniec  składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.

3.W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1, przez okres dłuższy, od czasu przyjęcia mieszkańca do Domu, Dyrektor Domu albo osoba przez niego upoważniona informuje o złożeniu przedmiotów do depozytu rodzinę lub opiekuna prawnego, jeżeli taki został ustanowiony przez sąd.

 

§ 7

1. Przedmioty w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym ostemplowanym pieczęcią zakładu i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów

2. W księdze depozytów, pod numerem depozytu, wyszczególnione są liczba oraz określenie przedmiotów znajdujących się wewnątrz opakowania, w którym depozyt jest przechowywany

3.Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w archiwum Domu w szafie pancernej.

 

§ 8

1.Przy otwieraniu depozytów należy zwrócić uwagę, czy pieczęcie i opakowanie nie były naruszone.

2.W razie stwierdzenia, iż opakowanie, w którym znajduje się depozyt zostało naruszone lub w przypadku stwierdzenia  braku lub niezgodności między zawartością depozytu a spisem przedmiotów, należy sporządzić protokół przy udziale mieszkańca ( ewentualnie  rodziny lub opiekuna prawnego) oraz komisji powołanej przez Dyrektora Domu, w którym zostanie ustalony rodzaj braku, wysokość szkody oraz opisany zostanie stan opakowania.

3. Protokół po jego sporządzeniu komisja przekazuje Dyrektorowi Domu w celu przekazania sprawy organom ścigania.

 

II.2.Procedura postępowania z depozytami pieniężnymi.

§ 9

1.Mieszkaniec, może podjąć decyzję o wpłaceniu  jego  środków pieniężnych  na prowadzone przez Dom indywidualne konto depozytowe

2.Dom zdeponowane środki pieniężne odprowadza na rachunek sum depozytowych w banku.

3.Raz wg stanu na 31grudnia danego roku osoba prowadząca depozyty pieniężne mieszkańców, sporządza imienne zestawienie sald rachunku.

4.Odsetki zgromadzone na indywidualnym koncie depozytowym stanowią dochód mieszkańca.

5. Każdorazowa wypłata z depozytu powinna być udokumentowana dowodem wypłaty z depozytu pieniężnego (załącznik nr 5).

§ 10

1.Decyzję o założeniu depozytu gotówkowego mieszkaniec może podjąć przy przyjęciu, jak również w trakcie pobytu w Domu podpisując zgodę na złożenie środków pieniężnych na indywidualne konto depozytowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu.

2.Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenia podpisu dokonuje odcisku kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis.

§ 11

1.Mieszkaniec może upoważnić dowolną osobę lub osoby do dysponowania jego środkami pieniężnymi, znajdującymi się w depozycie gotówkowym. Mieszkaniec udziela upoważnienia na piśmie, którego wzór stanowi załącznik   nr 7 do regulaminu .

2.Wyłącznie mieszkaniec i osoba przez niego upoważniona ma prawo do wypłacania pieniędzy z konta depozytowego.

§ 12

1.Mieszkaniec, który nie jest ubezwłasnowolniony ma prawo upoważnić pracownika Domu do dokonywania niezbędnych zakupów z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie depozytowym , które służą zaspokajaniu bieżących potrzeb życiowych. Wzór  upoważnienia stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.

2.Upoważniony pracownik powinien zakupione rzeczy przekazać mieszkańcowi w obecności świadka np.: przełożonego, a rachunek zakupu odpowiednio udokumentować i zabezpieczyć przed zniszczeniem, zagubieniem.

§ 13

1.W przypadku dokonywania przez mieszkańca zakupu o znacznej wartości ze środków zgromadzonych na jego koncie depozytowym, może on poprosić dyrektora Domu o pomoc w załatwieniu formalności.

2.W swojej prośbie mieszkaniec powinien dokładnie określić przedmiot zakupu, jego wartość.

3.Rachunki z tak dokonanych zakupów, wraz z prośbą mieszkańca, należy przechowywać w aktach mieszkańca.

III. Depozyty osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie

§ 14

1.W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, depozytem mieszkańca może dysponować ustanowiony przez Sąd opiekun prawny z zastrzeżeniem postanowień § 16.

2.Opiekun prawny może  upoważnić jednego z pracowników Domu do dokonywania niewielkich zakupów w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych mieszkańca (załącznik nr 9).

3.Każdy dokonany zakup, o którym mowa w ust. 2 musi zostać potwierdzony dokumentem (np. paragon, pokwitowanie) oraz zabezpieczony przed zniszczeniem, zagubieniem. W przypadku zakupów o wartości od 100zł dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest faktura.

 

§ 15

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo dysponowanie depozytem, w tym środkami zgromadzonymi na koncie depozytowym, może być dokonywane przez te osoby lub osoby przez nie upoważnione wyłącznie
w takim zakresie jakim jest to niezbędne do zaspokojenia bieżących potrzeb osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. W zakresie przekraczającym bieżące potrzeby osoby ubezwłasnowolnionej częściowo do dysponowania depozytem mają zastosowanie postanowienia ust. 1 i 2 §16.

§ 16

1.Pobranie przez opiekuna prawnego środków pieniężnych z konta depozytowego gotówkowego  mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie dopuszczalne jest wyłącznie w celach  związanych z bieżącymi potrzebami mieszkańca

2.Dysponowanie depozytem mieszkańca w tym pobranie przez opiekuna prawnego z konta depozytowego mieszkańca kwot w zakresie przekraczającym bieżące potrzeby mieszkańca  znajdującego się pod jego opieką wymaga zgody Sądu ( art. 156 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

IV. Procedury postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca.

§ 17

1.W przypadku zgonu mieszkańca prawo do pobrania środków pieniężnych
z depozytu gotówkowego oraz przedmiotów wartościowych  mają jedynie spadkobiercy .

2.Spadkobierca w chwili zgłoszenia się po depozyt zmarłego powinien przedstawić prawomocne postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku.

3.W chwili odebrania spadku przez osoby uprawnione należy sporządzić protokół zwrotu depozytu mieszkańca, który stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.

4.Osoba uprawniona ma 3 letni termin odebrania depozytu. Termin ten jest liczony od dnia dostarczenia wezwania do odebrania depozytu.

 

 

§ 18

1.W przypadku śmierci mieszkańców Dom jest zobowiązany wezwać osoby uprawnione do odebrania depozytu wartościowego wyznaczając trzyletni termin odbioru oraz poinformować o skutkach niepodjęcia depozytu

2. W przypadku braku możliwości ustalenia osób o których mowa w ust. 1 informację w formie ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Domu przez okres 6 miesięcy (wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 11)

3.W przypadku gdy szacunkowa wartość depozytu przekracza 5 tysięcy złotych przechowujący depozyt Dom zamieszcza również ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Bez względu na wartość szacunkową depozytu Dom zamieszcza dodatkowo ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

5.Niepodjęte depozyty ulegają likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2008, poz. 1537)

 

§ 19

1.Pozostałe po zmarłym mieszkańcu rzeczy i przedmioty, które użytkował na co dzień należy komisyjnie zabezpieczyć, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.

2.Jeżeli mieszkaniec pozostawił na piśmie określone postanowienie ich przeznaczenia i zadysponowanie lub złożył je ustnie w obecności świadków, które zostały spisane i podpisane przez mieszkańca, należy postąpić zgodnie
z Jego wolą.

3.W przypadkach innych niż opisane w ust. 2, rzeczy po zmarłym mieszkańcu należy złożyć do depozytu, po uprzednim komisyjnym ich spisaniu.

V. Postanowienia końcowe.

§ 20

1.Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw depozytowych mieszkańców są pracownicy socjalni.

2.Dyrektor może dokonać podziału obowiązków wśród pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia spraw depozytowych oraz odpowiedzialności za aktualizowanie sytuacji mieszkańca i aktualizowanie przez niego udzielanych upoważnień.

3.W przypadku nieścisłości w upoważnieniach i obowiązującej dokumentacji odpowiedzialność ponoszą pracownicy zajmujący się prowadzeniem depozytów.

§ 21

Dyrektor Domu wyznaczy osoby, które przeprowadzą co najmniej dwa razy
w roku kontrolę postępowania z depozytami mieszkańców.

 

§ 22

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2011 r.

2.Regulamin podaje się do wiadomości mieszkańców Domu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przeznaczonej na bieżące informacje dla mieszkańców.

 

powrót